Generhverv

Ønsker du at se priser for generhvervelse af kørekort, kan du gå ind her.

​Du har fået en administrativ dom eller måske været i Byretten, hvorefter du har fået en domsudskrift og skal bestå en kontrollerende køreprøve, som består af en teori – og praktisk prøve.

I forbindelse med generhvervelsen, skal du udfylde en ansøgning om kørekort og vedlægge domsudskriften samt aflevere denne til Borgerservice.

Borgerservice vil fremsende din ansøgning til PAC (Politiets Administrative Center), som giver dig tilladelsen til at generhverve.

Du skal bestå prøverne inden udløbet af de 6 måneder, som du har til at bestå prøverne i. Sker dette ikke, vil dit kørekort blive inddraget, hvormed du ikke har lov til at føre bil.

Ydermere, hvis du ikke består teoriprøven eller køreprøven, vil dit kørekort ligeledes blive inddraget. Den Køreprøvesagkyndige vil bede om at få dit kørekort inden prøven starter. Hvis du skulle glemme kørekortet, vil du blive afvist til prøven og er reelt ikke bestået, hvorfor dit kørekort vil blive administrativt inddraget.

Ved mistanke om, at du møder op til den praktiske prøve i påvirket tilstand, kan du blive bedt om at aflægge en alkohol-/narkotest. Skulle denne være positiv, så vil kørekortet blive inddraget med det samme og yderligere straf kan komme på tale; evt. at en betinget frakendelse bliver omgjort til en ubetinget frakendelse.

Hvis du består teori- og den praktiske prøve vil du få udleveret dit kørekort med en prøveperiode på 3 år.

Hvis din generhvervelse sker pga. alkohol eller narkotiske stoffer, SKAL du deltage i et A/N/T kursus.

A/N/T kursus. (Færdselsloven)

§ 55. Undervisningen i alkohol, narko og trafik (ANT-kursus) udbydes af regionerne.

Stk. 2. Færdselsstyrelsen udsteder bekendtgørelse om undervisningsplan for kursus i alkohol, narko og trafik (ANT-kursus), og undervisningen skal gennemføres i overensstemmelse hermed. Undervisningen skal følge undervisningsplanens afsnitsopdeling.

Stk. 3. ANT-kursus består af 4 lektioner af 3 timers varighed fordelt over mindst fire uger. Der er mødepligt til alle lektioner. Reglerne for deltagelse i kurset fremgår af undervisningsplanen for kursus i alkohol, narko og trafik. Kursister, der ikke følger disse regler, kan bortvises.

Stk. 4. Efter gennemførelse af ANT-kursus udsteder kursusudbyderen et kursusbevis.

Stk. 5. ANT-kursus, der skal være gennemført, før kontrollerende køreprøve kan aflægges, kan tidligst påbegyndes tre måneder før frakendelsestidens udløb. Denne begrænsning finder ikke anvendelse i forbindelse med gennemførelse af ANT-kursus som følge af et kørselsforbud eller betinget frakendelse af førerretten.

Stk. 6. Ved indlevering af ansøgning om kontrollerende køreprøve må ANT-kursusbeviset højst være ét år gammelt.

Stk. 7. For deltagelse i ANT-kursus betaler kursisten et af kursusudbyderen fastsat beløb, som dækker udgifter i forbindelse med afholdelse og administration af kursus.

Kørselsforbud

​Du har haft kørekort i mindre end 3 år og får derfor en kontrollerende frakendelse, hvor du skal igen skal deltage i teoriundervisning samt kørsel i en skolevogn.

Hvis frakendelsen skyldes Alkohol eller euforiserende stoffer, så skal du deltage i et A/N/T kursus. Dog skal du ikke have nedenstående lektioner, men går til prøve, som var det en betinget frakendelse.

Kørselsforbud (Færdselsloven)

§ 53. Den særlige køreundervisning skal være gennemført i overensstemmelse med Færdselsstyrelsen bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til den omhandlede kategori og skal omfatte følgende afsnit:

  1. 4. afsnit: Trafikantadfærd.
  2. 6. afsnit: Grundregler for kørsel.
  3. 7. afsnit: Manøvrer på vej.
  4. 8. afsnit: Særlige risikoforhold.

​Stk. 2. Undervisningen i teori og praktik skal integreres og skal følge undervisningsplanens afsnitsopdeling.

Stk. 3. Bestemmelserne om lektionsplaner i § 44 og om erklæring om køreundervisning i § 45 finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 4. Ansøgere, der er fraværende i køreuddannelsesperioden i mere end tre måneder, skal påbegynde den særlige køreundervisning på ny.

§ 54. Undervisningen (dvs. teoriundervisning og praktisk køreundervisning), som ansøgeren skal gennemgå i den særlige køreundervisning, skal mindst omfatte 8 lektioner af mindst 45 minutters varighed i teorilokale (teoretiske emner) og mindst 8 lektioner af mindst 45 minutters varighed i praktisk køreundervisning (øvelseskørsel).

Stk. 2. Undervisningsforløbet ved den særlige køreundervisning skal strække sig over mindst 8 undervisningsdage.

§ 104. Ansøgere, der er pålagt kørselsforbud i medfør af færdselslovens § 127, kan kun få førerretten gengivet, såfremt ansøgeren har gennemført særlig køreundervisning og/eller kursus i alkohol, narko og trafik (ANT-kursus) og har bestået en kontrollerende køreprøve, jf. færdselslovens § 60 c.

Stk. 2. Den særlige køreundervisning og/eller ANT-kursus kan ikke påbegyndes, før afgørelsen om kørselsforbud er endelig.

Stk. 3. Den særlige køreundervisning og/eller ANT-kursus skal være gennemført, før den kontrollerende køreprøve kan aflægges.

§ 105. Ansøgning om gengivelse af førerretten efter kørselsforbud i medfør af færdselslovens § 127, indleveres til kommunen. Ansøgningen kan indleveres til enhver kommune, uanset hvor i Danmark ansøgeren har bopæl. Stamkortet underskrives, når den praktiske prøve er bestået.

Stk. 2. Er kørselsforbud pålagt som følge af spirituskørsel, herunder promillekørsel efter de regler, der var gældende herom før den 1. september 2005, jf. færdselslovens § 60 c, stk. 2, skal ansøgningen som dokumentation for gennemført kursus i alkohol, narko og trafik (ANT-kursus) vedlægges et kursusbevis. Hvis ansøgeren har gennemført et kursus i alkohol og trafik (A/T-kursus), vedlægges i stedet et A/T-kursusbevis som dokumentation for gennemført A/T-kursus. § 55, stk. 6, finder tilsvarende anvendelse for A/T-kursusbeviser. I øvrige tilfælde skal ansøgningen som dokumentation for gennemført særlig køreundervisning vedlægges erklæring, jf. § 45, og den anvendte lektionsplan.

Stk. 3. Ansøgningen skal vedlægges et fotografi, jf. § 3, stk. 2. Ansøgeren skal endvidere godtgøre sin identitet, jf. § 4, stk. 1-6. Bestemmelserne i § 3, stk. 3 og 6, samt § 5 finder tilsvarende anvendelse.

VHK test

Vejledende Helbredsmæssig Køretest aflægges, hvis du har fysiske eller cognitive svækkelser eller sygdomme.

Dette betyder, at du får en indkaldelse til en køretest, hvor en specialuddannet Køreprøvesagkyndig kører 45 – 60 min. Med dig og tester om du kører nogenlunde sikkert.

Dette betyder, at du skal kunne efterleve de anvisninger den Køreprøvesagkyndige giver.

Vejledende helbredsmæssig køretest (færdselsloven)

§ 70. Politiet kan i forbindelse med erhvervelse og fornyelse af kørekort kræve, at ansøgeren aflægger en vejledende helbredsmæssig køretest til bedømmelse af, om kørekort kan udstedes eller eventuelt skal udstedes på særlige vilkår. En sådan køretest kan endvidere kræves afholdt med henblik på at afgøre, i hvilket omfang en kørekortindehaver fortsat kan bevare sin førerret helt eller delvist, jf. § 102. Politiet kan forlange, at ansøgeren eller kørekortindehaveren stiller et køretøj, der er godkendt til øvelseskørsel, til rådighed.

Stk. 2. Såfremt det skønnes nødvendigt, at ansøgeren eller kørekortindehaveren forinden afholdelse af den i stk. 1 omtalte køretest opnår nogen færdighed i at betjene køretøjet, kan dette finde sted på en lukket øvelsesplads eller et køreteknisk anlæg.

Efter kørslen vil den Køreprøvesagkyndige bedømme prøven:

  1. Godkendt, hvor du kan køre videre som du altid har gjort. Eller
  2. Ikke godkendt og du vil blive indstillet til at dit kørekort inddrages eller
  3. Du indstilles til en kontrollerende køreprøve, hvor du skal bestå en teori- og praktisk prøve.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til mig, ris eller ros så udfyld formularen og jeg vender hurtigst muligt tilbage til dig. mvh. René

 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Jeg samler på mine elevers gode oplevelser!

Læs endnu flere anmeldelser på Facebooksiden.

★★★★★​​

Inez Gregersen​

"René er god kørelærer og han er den bedste kørelærer"

★★★★★​​

Steen Weirgang Jensen

"God service, dygtig og underholdende 😊"

★★★★★​​

Karinna Seidenfaden

"Bedste menneske og sødeste kollega ever"

Kontakt Renés Køreskole

​Ahlgade 61, 3. sal

4300 Holbæk - Find vej

☎ Tlf.: 40 14 18 90

​✉ E-mail: rhkp61@gmail.com


CVR: 28233590

Åbningstider

Se holdstart​- Fra 16.00 -19.00 

Køreskolen tilbyder

​› Forside

​› Priser

​› Holdstart

​› Kørekort

​› Førstehjælp

​›  Nervøs for prøven

​› Kontakt

​›​ Tilmeld hold

​   fsfi